- Sustain IT - Sustainable Tourism Innovative Training
EN | IS | IT | GR | ES

Glossary /

Sustainable Tourism Innovative Training

Term:
ROI (απόδοση επένδυσης)

Definition:

Καθαρό εισόδημα / επένδυση

Term:
Αειφόρος τουρισμός

Definition:

οι τουρίστες δεν είναι πλέον απλοί επισκέπτες αλλά ως κοινωνικοί παράγοντες που μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο

Term:
Αλυσίδα αξίας

Definition:

Περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας μιας βιομηχανίας μέσω των δραστηριοτήτων της, προκειμένου να δημιουργήσει αξία (από πλευράς περιθωρίων κέρδους)

Term:
Ανάπτυξη προορισμών

Definition:

είναι η ανάπτυξη καθορισμένων περιοχών για την υποστήριξη της εξέλιξης επιθυμητών προορισμών για τους ταξιδιώτες, με αποκλειστικό άξονα την πλευρά της προσφοράς του τουρισμού.

Term:
Ανταλλαγή οικονομίας

Definition:

ένας όρος που χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή οικονομικής δραστηριότητας που συνεπάγεται ισχυρές συναλλαγές δικτύου κάποιου είδους

Term:
Βασικοί βιώσιμοι δείκτες: Συμπληρωματικοί β&#

Definition:

να επιτρέπουν στους προορισμούς να προσαρμόζουν το σύστημα στις δικές του ιδιαίτερες ανάγκες ή κατηγορία προορισμού (π.χ. ορεινές, αστικές, αγροτικές κ.λπ.)

Term:
Βιώσιμη διαχείριση

Definition:

βλέπει πέρα από τα βραχυπρόθεσμα τριμηνιαία κέρδη και επικεντρώνεται στο μακροπρόθεσμο κέρδος, ενσωματώνοντας το περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αποφάσεις διαχείρισης. Εν ολίγοις, η διαχείριση της βιωσιμότητας φαίνεται να προστατεύει το φυσικό μας περιβάλλον, την ανθρώπινη και την οικολογική υγεία, ενώ οδηγεί στην καινοτομία και δεν θέτει σε κίνδυνο τον τρόπο ζωής μας. Πολιτική: Τι είδους πολιτική έχει η εταιρεία σας; Ποια πολιτική μπορείτε να προσθέσετε; Θα εξετάσουμε τέσσερις τύπους πολιτικών ● Περιβαλλοντική πολιτική ● Πολιτική προσωπικού ● Πολιτική κοινωνικής ευθύνης ● Οικονομική πολιτική

Term:
Βιώσιμο μάρκετινγκ

Definition:

Το βιώσιμο μάρκετινγκ τροφοδοτεί την επιθυμία για ποιότητα ζωής και όχι υλισμό. Συμπεριλαμβάνει τον καταναλωτή στο ταξίδι να κάνει τον κόσμο μια καλύτερη θέση. Το βιώσιμο μάρκετινγκ στοχεύει στην επίτευξη των οικονομικών στόχων ενός οργανισμού, ενσωματώνοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα.

Term:
Βιώσιμος Πολιτιστικός Τουρισμός

Definition:

είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των τουριστικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την τοπική κοινότητα, δημιουργώντας κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για όλους τους ενδιαφερόμενους, για την επίτευξη απτής και άυλης διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού (ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΚ 2018

Term:
Δίκτυο και προμηθευτές

Definition:

Κατά την εφαρμογή της βιωσιμότητας στην επιχείρησή σας, θα πρέπει να σκεφτείτε και το εξωτερικό περιβάλλον σας. Θα πρέπει να αναρωτηθείτε τις εξής ερωτήσεις: ● Ποιοί είστε πελάτες; ● Με ποιόν εργάζεστε; ● Ποιοι είναι οι προμηθευτές σας;

Term:
Δημόσια και ιδιωτική εταιρική σχέση (ΣΔΙΤ)

Definition:

συνεπάγεται τη συνεργασία μεταξύ κυβερνητικής υπηρεσίας και ιδιωτικής εταιρείας

Term:
Επικοινωνία για την αειφορία

Definition:

Η αειφορία πρέπει να είναι η βασική αξία της εταιρείας και να ενσωματωθεί στον πολιτισμό της ώστε οι πελάτες να αισθάνονται ότι συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή της για να γίνουν πιο βιώσιμες. Δείξτε στους πελάτες σας ότι είστε αφοσιωμένοι στις πράσινες πρακτικές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια ποιοτική εμπειρία. Το πράσινο πλύσιμο μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη σε μια επιχείρηση, οπότε φροντίστε να είναι αυθεντικό και να τεκμηριώσετε τους ισχυρισμούς βιωσιμότητας με τα αποδεικτικά στοιχεία

Term:
Επικοινωνία και κατάρτιση

Definition:

Όταν εφαρμόζετε βιώσιμες πολιτικές διαχείρισης, είναι σημαντικό να έχετε μαζί σας την ομάδα σας.

Term:
Επιχειρηματικό Σχέδιο

Definition:

προβάλλετε τα κύρια χαρακτηριστικά της επιχείρησης όσον αφορά το μάρκετινγκ, την προώθηση, την επικοινωνία και τους οικονομικούς πόρους.

Term:
Επιχειρηματικότητα

Definition:

η διαδικασία αυτή στοχεύει στο σχεδιασμό, το σχεδιασμό και τη διαχείριση μιας νέας επιχείρησης ή στην εκμετάλλευση και διαφοροποίηση μιας υπάρχουσας επιχείρησης

Term:
Ιατρικές Διασκέψεις Τουρισμός

Definition:

Πρόκειται για την προσέλκυση επαγγελματιών του ιατρικού τομέα και μπορεί να προσφέρει στους αγροτικούς χώρους μια μεγάλη ποικιλία, καθώς μπορεί να προσελκύσει επιστήμονες από διαφορετικές χώρες και να συμβάλει στις τοπικές αγροτικές οικονομίες.

Term:
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (SΜΕ)

Definition:

δεν είναι θυγατρικές, ανεξάρτητες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από ένα δεδομένο αριθμό εργαζομένων

Term:
Οδηγός της ΕΕ για τον αειφόρο τουρισμό

Definition:

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει λύσεις στις προκλήσεις του αειφόρου τουρισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για μια σειρά πρωτοβουλιών στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού, επειδή συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας. Ανακοίνωση της Επιτροπής που προτείνει λύσεις στις προκλήσεις του βιώσιμου τουρισμού. είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενισχύει την κατανόηση του τουρισμού και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται ο τομέας με την ατζέντα της αλλαγής της ΕΕ. βασικές πτυχές της παρακολούθησης της βιωσιμότητας και παρέχουν τη βάση για αποτελεσματική διαχείριση προορισμού.

Term:
Περιβαλλοντικός τουρισμός

Definition:

Αυτή η μορφή τουρισμού αναφέρεται στην προσέλκυση μιας εξειδικευμένης αγοράς που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα επικεντρωθούν σαφώς στην προστασία του περιβάλλοντος.

Term:
Πολιτιστική κληρονομιά

Definition:

"είναι μια έκφραση των τρόπων ζωής που αναπτύσσονται από μια κοινότητα και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, συμπεριλαμβανομένων των τελωνείων, πρακτικών, τόπων, αντικειμένων, καλλιτεχνικών εκφράσεων και αξιών (COMOS, 2002).

Term:
Στοχευμένο Μάρκετινγκ

Definition:

Το μάρκετινγκ θέσεων είναι ένα στοχευμένο σχέδιο μάρκετινγκ που συγκεντρώνει όλες τις προσπάθειες σε ένα καλά καθορισμένο και μικρό τμήμα της αγοράς. Οι τυπικές στρατηγικές μάρκετινγκ ειδήσεων είναι από στόμα-στόμα, έμπιστος αγγελιοφόρος και στοχευμένες εκστρατείες εξασφάλισης.

Term:
Ταμειακή ροή

Definition:

δείχνει το ποσό των χρημάτων μετρητών που μεταφέρονται καθημερινά / εβδομαδιαίως / μηνιαίως στον τραπεζικό λογαριασμό της δραστηριότητας, δηλαδή με άλλα λόγια την κερδοφορία της επιχειρηματικής μας ιδέας

Term:
Φυσικό κεφάλαιο

Definition:

περιλαμβάνει φυσικούς πόρους, γη και οικοσυστήματα Βιώσιμος τουρισμός: είναι ο "τουρισμός που λαμβάνει πλήρως υπόψη τις σημερινές και μελλοντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των επισκεπτών, της βιομηχανίας, του περιβάλλοντος και των κοινοτήτων υποδοχής" (UNWTO, 2005).

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενο του αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.